ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : Customer Support
 
 
ลักษณะงาน
 
ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ iMedic อย่างเป็นมิตร
 
 
หน้าที่หลัก
 
• ต้อนรับให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
• ดูแล, ติดตาม และประสานงานในการรับเครื่องซ่อม เพื่อนำส่งให้กับช่าง จนกระทั่งเครื่องได้รับการซ่อมเสร็จเรียบร้อย และติดตามเพื่อส่งมอบเครื่องให้กับลูกค้าต่อไป
• ดูแลประจำเคาน์เตอร์ของศูนย์บริการ ออกใบรับซ่อม, รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการรวมถึงส่งมอบเครื่องให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับซ่อม, ใบเสร็จรับเงิน, สลิปบัตรเครดิต หรือเอกสารอื่นๆก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
• จัดทำรายงานสรุปการขายประจำวัน นำส่งให้กับแผนกบัญชี
• จัดเก็บและรวบรวมใบเสร็จรับเงินนำส่งให้กับแผนกบัญชีทุกสัปดาห์
• นำเงินสดประจำวันฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท รวมถึงสรุปยอดการรูดบัตรเครดิตทุกสิ้นวัน
• ดูแลจัดเตรียมเคาน์เตอร์, อุปกรณ์แคชเชียร์, เอกสารต่างๆ รวมถึงเงินทอนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
• จัดทำสรุปรายงานอื่นๆ ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 
 
คุณสมบัติ
 
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและทัศนคติทีดีต่องานบริการ
• มีไหวพริบ ปฏิภาณ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และพูดจาฉะฉาน
• มีทักษะด้านการประสานงาน
• มีทักษะด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์