ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : Technician
 
 
ลักษณะงาน
 
ซ่อมเครื่องและผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple
 
 
หน้าที่หลัก
 
• ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
• ติดต่อกับ Apple ผ่านช่องทาง Online ทั้งการแชท อีเมล์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์อาการ, ให้คำปรึกษา, ซ่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเป็นไปตามกำหนดเวลา
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดตามเครื่องซ่อมจากหน้าร้านต่างๆหรือการติดตามอะไหล่จากทาง Apple หรือ Supplier อื่นๆ เป็นต้น
• จัดทำรายการสรุปสถานการณ์ซ่อมของลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 
 
คุณสมบัติ
 
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• ฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและทัศนคติทีดีต่องานบริการ
• มีไหวพริบ ปฏิภาณ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• ผ่านการสอบจาก Apple ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ (Apple Certify)
• มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี
• มีทักษะด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
• มีทักษะด้านการใช้งานและแก้ปัญหาอุปกรณ์ iOS หรือ iDevice (iPad, iPod, iPhone) ในระดับพื้นฐานได้