ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : HR Pay Roll
 
 
ลักษณะงาน
 
1. ตรวจสอบใบสรุปเวลาทำงาน (Time Attendance) ของพนักงานประจำและพนักงานรายวัน ที่ได้รับจากสำนักงานสาขาต่าง ๆ เพื่อคำนวณการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
2. คำนวณค่าจ้างผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานประจำและพนักงานรายวัน เน้นการคำนวณบน Program Excel
3. ทำรายการจ่ายผลตอบแทนประจำเดือนผ่านระบบธนาคารออนไลน์
4. สรุปค่าใช้จ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เพื่อส่งเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
5. คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน
6. ประสานงานและดำเนินงานด้านประกันสังคมของพนักงานผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเบิกค่าชดเชยต่างๆ การใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องประโยชน์ค่าทดแทนต่างๆ เป็นต้น
7. ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี
8. ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดเก็บเงินและคืนเงินประกันความเสียหาย เงินแรกเข้า และค่าเครื่องแบบพนักงานพร้อมทำสรุปเป็นรายเดือน
9. จัดทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและที่ปนึกษาบริษัทมอบหมาย
10. ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร
11.จัดทำสัญญาจ้างระหว่างบริษัทและพนักงาน รวบรวมเอกสารที่สำคัญของพนักงานใหม่
12. ติดตามผลการประเมินทดลองงานพนักงานใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อดำเนินงานด้านเอกสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือเงื่อนไขการจ้างที่ตกลงไว้
13. จัดทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและที่ปรึกษาบริษัท
 
 
หน้าที่หลัก
 
 
 
คุณสมบัติ
 
• เพศชาย - หญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์โดยตรง 3-10 ปีขึ้นไปด้านงานบริหารค่าจ้างเงินเดือนหรืองานด้านบริหารบุคคล
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมMS.Office (เน้นการคำนวณด้วย Excel) ได้ในระดับดีเยี่ยม
• มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กองทุนประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• มีทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณค่าจ้างและภาษีเงินได้
• มีความละเอียด รอบคอบด้านตัวเลขและงานจัดเก็บเอกสาร
• สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
• สามารถเก็บรักษาความลับของพนักงานและบริษัทได้ดี รู้จักกาลเทศะ รู้ว่าสิ่งใดควรพูดหรือไม่
• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และนำเสนอได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา