ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : Marketing Manager
 
 
ลักษณะงาน
 
• บริหารและจัดสรรงบประมาณด้านการตลาดในแต่ละช่องทาง ทั้งการใช้สื่อประชาสัมธ์, กิจกรรมทางการตลาด, แคมเปญ, โปรโมชั่น และอื่นๆ
• กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และสร้างสรรค์แคมเปญให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอและสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนและจัดทำกิจกรรมทางการตลาดภายในร้าน เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขาย
• วางแผนและสร้างสรรค์แคมเปญสำหรับการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ที่ใช้ในการดำเนินงานตลอดทั้งปี
• วางกลยุทธ์ในการทำการตลาดผ่าน Social Media และ สื่อออนไลน์อื่นๆ
• การวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดผ่าน Social media & online
• ประสานงานกับบุคคลภายใน และ ภายนอกในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
• ชี้แนะทีม graphic designในการจัดทำเครื่องมือทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
 
 
หน้าที่หลัก
 
 
 
คุณสมบัติ
 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
• มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารด้านการพู อ่าน และ เขียน ได้ดี
• มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
• มีเทคนิคการสื่อสารและจูงใจที่ดี