ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
 
 
ลักษณะงาน
 
• ต้อนรับและให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆ กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
• ดูแลและประสานงานระหว่างลูกค้า และพนักงานหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้ามาใช้บริการ
• ประเมินความพึงพอใจกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและทำกิจกรรมภายในร้าน
• ประสานงานและดูแลกิจกรรมทางการตลาดภายในสาขา
• จัดเตรียมรวบรวมงานเอกสารเพื่อทำรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน
 
 
หน้าที่หลัก
 
 
 
คุณสมบัติ
 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
• มีไหวพริบ ปฏิภาณ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน
• มีทักษะด้านการประสานงาน
• มีทักษะด้านการใช้งานเครื่องคอมพิเตอร์