ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : Cashier
 
 
ลักษณะงาน
 
• รับผิดชอบในการคีย์สินค้าขาย การรับเงินสด การทอนเงิน การรับชำระด้วยบัตรเครดิต และการคีย์ส่วนลดใน โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่บริษัท รวมทั้งทำรายงานสรุปปิดยอดขายร่วมกับผู้จัดการร้านหรือผู้ที่รักษาการณ์แทน
• รวบรวมและจัดเรียงเอกสารส่งทางบัญชี
• บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ รวดเร็ว
• ดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
หน้าที่หลัก
 
 
 
คุณสมบัติ
 
• เพศ หญิง อายุระหว่าง 20 -30 ปี
• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ